Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 
 

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο Bιβλίο Eισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία, είναι δε θεωρητική και όχι φυσική. Έχουν προβλεφθεί οι εξής ομάδες:

  • Διοικητικά: υπηρεσίες δημόσιου τομέα
  • Εκπαιδευτικά: σχολεία - σχολές - εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Δικαστικά: δικαστικές αρχές.
  • Συμβολαιογραφικά: συμβολαιογράφοι.
  • Δημοτικά: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές: αρχεία ιδιωτικών φορέων, προσωπικά και οικογενειακά αρχεία, ιδιωτικές συλλογές (βλ. άρθρο 4 ν. 1946/1991).
  • Εκκλησιαστικά

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλoακαρνανίας βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών:

Συνοπτικά Αριθμητικά Ευρετήρια σχεδόν του συνόλου των αρχείων και συλλογών

Αναλυτικά Ευρετήρια των συλλογών εφημερίδων και περιοδικών

Κατάλογος-Ευρετήριο του συνόλου των προσκτήσεων των ΓΑΚ-Αιτωλoακαρνανίας

Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό το οποίο έχει ενταχθεί στον Αρχειομνήμονα >>

Ψηφιοποίηση συμβολαιογραφικών αρχείων στο πλαίσιο του προγράμματος "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ"|| 2004-2007 >>

 


Αρχειοστάσιο


Αρχειοστάσιο


Εργασίες εισαγωγής
και ταξινόμησης
αρχειακού υλικού


Αρχειοστάσιο


Αρχειοστάσια

 

Στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας, από την έναρξη της λειτουργίας τους το 1988 έως σήμερα, έχουν γίνει συνολικά 458 εισαγωγές αρχείων, δημοσίων και ιδιωτικών, που εκτείνονται χρονικά στο διάστημα από το 1821 έως σήμερα.

Τα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ-Αιτωλοακαρνανίας  έχουν ταξινομηθεί και ενταχθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διοικητικά αρχεία >>

Δικαστικά αρχεία >>

Δημοτικά αρχεία >>

Συμβολαιογραφικά αρχεία >>

Ψηφιοποιημένα συμβολαιογραφικά αρχεία, διαθέσιμα στον Αρχειομνήμονα>>

Ψηφιοποίηση συμβολαιογραφικών αρχείων στο πλαίσιο του προγράμματος "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ"|| 2004-2007 >>

Εκπαιδευτικά αρχεία

  1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  3. Λοιπά εκπαιδευτικά

Εκκλησιαστικά αρχεία >>

Προσωπικά - οικογενειακά αρχεία >>

Αρχεία Σωματείων - Επαγγελματικών Ενώσεων - Συλλόγων >>

Αρχεία οργανισμών - ΝΠΔΔ >>

Μεμονωμένες συλλογές που έχουν συγκροτηθεί από τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας >>

Συλλογές τύπου >>

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
    Διοικητικά
     Δικαστικά
     Δημοτικά
     Συμβολαιογραφικά
     Εκπαιδευτικά
        Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
        Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
        Λοιπά εκπαιδευτικά
    Εκκλησιαστικά
    Προσωπικά - οικογενειακά
    Σωματείων
    Επαγγελματικών Ενώσεων
    Οργανισμών - ΝΠΔΔ
    Μεμονωμένες συλλογές- Τεκμήρια
    Συλλογές τύπου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)